PODSTAWOWE KONCEPCJE

Sprzedawca — Golenkova-Ferrero, w posiadaniu Iriny Golenkovej.

Oferta — oferta sprzedaży przedmiotu / przedmiotów zgodnie z obowiązującymi Warunkami Sprzedaży.

Butik internetowy — oficjalnie zarejestrowana internetowa platforma sprzedażowa będąca własnością Sprzedawcy, znajdująca się pod adresem golenkova-ferrero.com (zwana dalej Stroną). Strona służy jako platforma sprzedaży oryginalnych, designerskich produktów do wystroju wnętrz marki Golenkova-Ferrero (zwanych dalej Towarami).

Użytkownik — osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca Serwis.

Klient — osoba fizyczna, która złożyła zamówienie w Stronie za pomocą przedpłaty kartą kredytową, za pośrednictwem systemu PayPal lub Amazon Pay lub osoba prawna, która pomyślnie wykonała przelew bankowy za zamówienie. Klientem może być zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany użytkownik.

Zamówienie — należycie zrealizowane żądanie Klienta.

Kupujący — klient po pomyślnym wpłynięciu jego płatności przez bank (płatność kartą kredytową) lub zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy za pośrednictwem transakcji bankowej.

Warunki sprzedaży — szczegółowe warunki sprzedaży Towarów na Stronie.

Odbiorca — osoba wskazana w momencie składania zamówienia jako odbiorca Towaru / Towarów.

Przyjęcie Oferty — pełne i bezwarunkowe przyjęcie Oferty poprzez złożenie Zamówienia: wypełnienie wszystkich danych niezbędnych do pomyślnej realizacji zamówienia i kliknięcie przycisku „Zamawiam”. 

Oferta Kupna / Sprzedaży (dalej Oferta) — umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawierana w drodze Akceptacji niniejszego Regulaminu.

Strony — łącznie Sprzedający i Kupujący.

Pozostałe terminy użyte w niniejszej ofercie są określone zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Hiszpanii, Unii Europejskiej, a także z uregulowaną korespondencją handlową w zakresie handlu na odległość.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży i wszystkie informacje na Stronie są w pełni zgodne z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi handlu elektronicznego i praw konsumentów.

1.2 Sprzedawca sprzedaje oryginalne wyroby rzemieślnicze objęte prawami autorskimi w swoim butiku internetowym.

1.3 Akceptacja Oferty przez Klienta oznacza przyspieszenie procesu zamawiania Towaru/ Towarów na Stronie.

1.4 Umowa między Stronami zaczyna obowiązywać z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia 100% przedpłaty.

1.5 Niniejsze Warunki sprzedaży są jawnym dokumentem publicznym i znajdują się na stałe w stopce strony głównej Strony. Może być jednostronnie zmieniana i / lub uzupełniana przez Sprzedawcę przy kolejnych zamówieniach. Tekst w chwili złożenia Zamówienia Klienta pozostaje w mocy dla bieżącego Zamówienia, bez względu na późniejsze zmiany na Stronie.

1.6 Strona zawiera materiały chronione prawem autorskim i znakami towarowymi, a także inne materiały chronione zgodnie z ustawodawstwem Hiszpanii i Unii Europejskiej dotyczącym własności intelektualnej. Korzystanie z zawartości Strony jest dozwolone wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów. Inne zastosowania, w tym kopiowanie poszczególnych elementów Strony, są absolutnie zabronione. Naruszenie tego postanowienia pociąga za sobą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Hiszpanii i Unii Europejskiej.2. RZEDMIOT OFERTY

2.1 Przedmiotem niniejszej Oferty jest umożliwienie Użytkownikowi zamówienia Towaru / Towarów prezentowanych w Butiku internetowym na potrzeby osobiste, rodzinne, domowe, inne niż odsprzedaż.

2.2 Niniejsza Oferta dotyczy wszystkich typów elementów wyświetlanych na Stronie, chyba że zostaną one usunięte z katalogu Strony.3. REJESTRACJA W SERWISIE INTERNETOWYM

3.1 Rejestracja w serwisie nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

3.2 Użytkownik nie ujawnia osobom trzecim swojego loginu i hasła, które zostały podane podczas tworzenia konta. W przypadku, gdy Użytkownik ma jakiekolwiek podejrzenia co do bezpieczeństwa swojego loginu i hasła lub podejrzewa możliwość ich nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią, niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedawcę.4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

4.1 Aby kupić Towar/ Towary, Kupujący składa Zamówienie za pomocą zautomatyzowanego interfejsu Kasa i Płatności na Stronie.

4.2 Sprzedawca zapewnia terminową produkcję i dostawę zamówionego Towaru / Towarów. W przypadku sytuacji awaryjnych (w tym pandemii itp.) Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych opóźnieniach.

4.3 Wszystkie załączone zdjęcia Towarów są makietami produktów zamówionych w przedsprzedaży lub prawdziwymi próbkami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Szczególnie dotyczy to odcieni zmieniających się w zależności od oświetlenia, a także różnic w odwzorowaniu kolorów na różnych ekranach komputerów.

4.4 Klient / Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku błędów w podanym adresie dostawy lub numerze / numerach telefonu, skutkujących niewykonaniem przez Kupującego należycie swoich zobowiązań wobec Kupującego.

4.5 Po pomyślnym złożeniu Zamówienia, Klient / Kupujący otrzymuje bardziej szczegółowe informacje o statusie jego / jej Towaru / Towarów, a także o szacowanym terminie dostawy, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia.5. PŁATNOŚĆ

5.1 Domyślną walutą butiku internetowego jest EUR. Płatność kończy się powodzeniem w EUR z automatyczną wymianą walut przez PayPal, Amazon Pay lub bank przejmujący.

5.2 Ceny towarów na Stronie mogą zostać jednostronnie zmienione przez Sprzedawcę. Jednocześnie cena za już zamówiony Towar / Towary nie podlega zmianie.

5.3 Płatność za Towar / Towary na Stronie jest dokonywana wyłącznie za pomocą kart bankowych VISA lub MasterCard, za pośrednictwem systemu PayPal lub Amazon Pay. Płatność kartą kredytową udaje się poprzez wprowadzenie danych karty do systemu płatności e-commerce, certyfikowanego przez Visa i MasterCard. Dane klienta są w pełni chronione certyfikowanym protokołem 3D-Secure i nikt, łącznie z naszym butikiem internetowym, nie ma do nich dostępu. Zasady płatności kartą kredytową:

5.3.1 Zgodnie z ustawodawstwem Hiszpanii wszystkie operacje przy użyciu kart kredytowych mogą być wykonywane tylko przez posiadacza karty lub przez osobę oficjalnie upoważnioną.

5.3.2 Autoryzacji transakcji kartą kredytową dokonuje Bank. Jeżeli Bank ma powody, by sądzić, że transakcja jest oszukańcza, ma prawo odmówić wykonania tej operacji.

5.4 Sprzedawca ma prawo do udzielania rabatów na przedmiot / przedmioty. Rodzaje rabatów są wskazane na odpowiednim Towarze lub grupach Towarów i mogą być jednostronnie zmienione przez Sprzedającego.6. DOSTAWA

6.1 Wszystkie aktualne terminy dostaw są wskazane w sekcji „PRZEWODNIK PO ZAKUPACH->Dostawa i koszty” w stopce Strony.

6.2 Koszt dostawy jest obliczany automatycznie na etapie realizacji transakcji na podstawie kodu pocztowego odbiorcy. Odbiorca nie dokonuje dalszych dopłat. Jednak poza UE czasami możliwe są dodatkowe koszty celne, które zależą wyłącznie od przepisów celnych kraju pochodzenia klienta. W interesie Stron wszelkie stosunki pieniężne między nimi prowadzone są wyłącznie w bezpieczny sposób bezgotówkowy.

6.3 Opóźnienia w dostawie mogą wynikać z nieprzewidzianych okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od działań Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedawca informuje Kupującego, który ma prawo do anulowania Zamówienia i zwrotu pieniędzy.

6.4 Po pomyślnym dostarczeniu na adres dostawy Zamówienie zostaje przekazane Odbiorcy.

6.5 W celu uniknięcia oszustw, a także wypełnienia zobowiązań podjętych przez Sprzedawcę, kurier w trakcie dostarczania Zamówienia ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość Odbiorcy.

6.6 Zobowiązanie Sprzedawcy do przekazania Towaru/Towarów Kupującemu zostanie uznane za spełnione, gdy Odbiorca przyjmie Towar / Towary.

6.7 Odbierając dostarczoną paczkę, Odbiorca musi sprawdzić paczkę pod kątem jej nienaruszalności. Podpis na dokumentach dostawy oznacza, że ​​Sprzedawca w pełni i należycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towaru / Towarów przechodzi na Odbiorcę z chwilą przyjęcia przez niego przesyłki z Towarem / Towarami i podpisania dokumentów potwierdzających doręczenie Zamówienia.

6.8 Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące jakości zakupionego Towaru / Towarów, które mogą powstać po otwarciu opakowania, rozpatrywane są zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Unii Europejskiej.

6.9 W przypadku niedostarczenia Zamówienia, Sprzedawca zwraca Kupującemu pełny koszt Towaru / Towarów wkrótce po otrzymaniu od Przewoźnika oficjalnego potwierdzenia utraty Zamówienia lub, jeśli Kupujący życzy sobie, ponownie przesyła analogiczne Towar / Towary.7. WYCOFANIE I ZWROT KOSZTÓW
8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
9. WARUNKI DODATKOWE

9.1 W przypadku jakichkolwiek pytań i reklamacji ze strony Użytkownika / Klienta / Kupującego, ten ostatni powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji What's App, podając swój numer kontaktowy. Wszystkie spory będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji. Dopiero w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Hiszpanii i Unii Europejskiej.

9.2. Uznanie przez sąd nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej Oferty nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password